Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacy statement

 

Privacy en beveiliging zijn van het grootste belang voor Network Installation Team bvba en we streven ernaar dat onze organisatorische en technische maatregelen werken met de nodige aandacht voor uw informatiebeveiligingsrechten. Meer informatie omtrent welke, waarom, hoe we uw persoonsgegevens verwerken vindt u terug in onze privacyverklaring.

 

Privacyverklaring

 

Privacy en beveiliging zijn van het grootste belang voor Network Installation Team bvba en we streven ernaar dat onze organisatorische en technische maatregelen werken met de nodige aandacht voor uw informatiebeveiligingsrechten.

Deze privacy policy of verklaring omschrijft hoe we persoonsgegevens beheren, verwerken en opslaan binnen de context van de diensten die we aanbieden.

U vertrouwt ons met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt. We nemen onze verantwoordelijkheid om transparant te zijn naar u over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze verwerken om onze services voor u beter te laten werken. Daarom vindt u hieronder informatie over hoe Network Installation Team bvba, die optreedt als gegevensbeheerder, uw privacy beschermt.

Deze privacyverklaring van Network Installation Team bvba is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken.
De verklaring is van toepassing op de volgende personen:

 • Alle voormalige, bestaande en potentiële klanten van Network Installation Team bvba;
 • Iedereen die betrokken is bij een transactie met Network Installation Team bvba, zowel voor u persoonlijk of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een manager van een bedrijf, tussenpersoon, wettelijk vertegenwoordiger of operationeel medewerker);
 • Personen die geen klant zijn van Network Installation Team bvba, zoals begunstigden van betalingen of de contactpersonen van zakelijke klanten;
 • Als bezoeker van de locaties (online of offline) van Network Installation Team bvba;

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, IP-adres, facturatiegegevens, betalingsgegevens.

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

U deelt persoonlijke informatie met ons wanneer u:

 • Klant wordt;
 • Zich registreert voor onze (online) diensten;
 • Een formulier (online) invult;
 • Een contract ondertekent;
 • Werknemer wordt of bent;
 • Onze producten of diensten gebruikt;
 • Via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.

We maken ook gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden opgevraagd bij publieke bronnen zoals de kruispuntbank van ondernemingen. Verder maken we gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden verstrekt door andere bedrijven of derden die een relatie hebben met Network Installation Team bvba, om het verwerkingsdoel uit te voeren.

Als klant, of toekomstige klant, dient Network Installation Team bvba persoonsgegevens van u te verwerken. Deze privacyverklaring legt u uit wat u van Network Installation Team bvba kan verwachten betreffende de verwerkingen om de taak als leverancier naar behoren uit te voeren. We proberen te allen tijde uw rechten en vrijheden te vrijwaren.

 

Persoonsgegevens

 

We verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens van U

 

als klant

 

Identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer, e-mailadres en het IP-adres van uw computer of mobiele apparaat.

Transactiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer, stortingen, aankopen, afhalingen en betalingen waarbij u betrokken bent.

Financiële gegevens, zoals facturen, creditnota’s, loonstrookjes, betaalgedrag van diensten of goederen die u bij ons afneemt, uw betalingsachterstanden.

Gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer en de pagina’s die u op de website of de apps van ons bezoekt.

Gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze kantoren, callcenter of wanneer u online een enquête invult.

Tijds- en plaatsgegevens, zoals wanneer en waar u iets gedaan hebt met betrekking tot een verwerking van onze organisatie, dit kan bijvoorbeeld gaan over commerciële transacties, toegang tot een gebouw, contract ondertekening…

Audiovisuele gegevens, zoals bewakingsbeelden gemaakt in of in de omgeving van onze kantoren of bedrijfspanden of opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice.

 

Als werknemer

 

Tijds- en plaatsgegevens, zoals wanneer en waar u iets gedaan hebt met betrekking tot een verwerking van onze organisatie, dit kan bijvoorbeeld gaan over commerciële transacties, toegang tot een gebouw, contract ondertekening…

Socio-demografische gegevens, zoals u getrouwd bent of kinderen heeft.

Transactiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer, stortingen, aankopen, afhalingen en betalingen waarbij u betrokken bent.

Audiovisuele gegevens, zoals bewakingsbeelden gemaakt in of in de omgeving van onze kantoren of bedrijfspanden of opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice.

Werknemer gegevens hoofdzakelijk nodig tot uitvoeren van het arbeidscontract en de taken hieromtrent, zoals arbeidscontract, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, loongegevens, evaluaties… binnen de context van een toekomstige, huidige of vroegere arbeidsrelatie.

Medische informatie als werknemer: details omtrent aandoeningen of gezondheidstoestand van u binnen de context van een werknemersrelatie (zowel psychisch als fysiek).

 

Als bezoeker

 

Audiovisuele gegevens, zoals bewakingsbeelden gemaakt in of in de omgeving van onze kantoren of bedrijfspanden of opnames van telefoongesprekken met onze klantenservice.

 

Doel van de verwerking

 

Als klant: om te kunnen voldoen aan de wettelijke en contractuele bepalingen die wij als aanbieder van goederen en diensten moeten uitvoeren, of voor de doelen waarover u uit legitiem belang werd geïnformeerd, of voor de doelen waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven.

Als werknemer: om te kunnen voldoen aan de wettelijke en contractuele bepalingen die wij als werkgever moeten uitvoeren, of voor de doelen waarover u uit legitiem belang werd geïnformeerd, of voor de doelen waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven.

 

Met wie delen we uw gegevens en waarom?

 

Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen en competitief te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten Network Installation Team bvba. Daarbij gaat het om:

 

Network Installation Team bvba -entiteiten

 

We wisselen gegevens uit tussen de verschillende Network Installation Team bvba gerelateerde entiteiten om redenen die te maken hebben met bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of rapporteringen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het screenen van nieuwe klanten, het naleven van bepaalde wet- en regelgevingen, het beveiligen van IT-systemen of het verlenen van bepaalde diensten (Zie de paragraaf ‘Wat doen we met uw persoonsgegevens?’ voor meer detail.) We kunnen gegevens ook doorgeven aan centrale opslagsystemen of uit efficiëntieoverwegingen laten verwerken door Network Installation Team bvba gerelateerde entiteiten in andere landen.

 

Overheidsinstanties en gereglementeerde beroepen

 

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan, witwaspraktijken of buitensporige schuldenlasten te voorkomen.
In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, onder andere:

 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de centrale bank van de landen waarin we actief zijn;
 • De belastingdienst kan ons vragen uw financiële gegevens door te geven. Hiervoor kunnen we gebruik maken van bijvoorbeeld uw btw-identificatienummer of rijksregisternummer ingeval van rapportering naar het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank;
 • Justitiële/wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers, rechtbanken en organisaties die zich bezighouden met arbitrage of bemiddeling nadat zij hier uitdrukkelijk en op wettelijke gronden om hebben verzocht;
 • Curators, bijvoorbeeld in geval van een faillissement, notarissen, bijvoorbeeld bij de verlening van een hypotheek, gevolmachtigden die de belangen van anderen behartigen en bedrijfsaccountants.

Financiële instellingen

 

Wanneer u betaalt met uw bankkaart of een betaling doet naar een rekening bij een andere bank, is er altijd een andere bank of een gespecialiseerde financiële dienstverlener bij de transactie betrokken. We kunnen betalingen alleen verwerken als we informatie over u delen met die andere partij. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam en rekeningnummer. We delen ook informatie met specialisten in de financiële sector die ons bijstaan met diensten zoals:

 • Uitwisseling van beveiligde berichten over financiële transacties;
 • Betalingen en overschrijvingen wereldwijd;
 • Wereldwijde verwerking van elektronische transacties;
 • Afhandeling van binnenlandse en internationale effecten- en betalingstransacties.

In sommige gevallen delen we informatie met banken of financiële instellingen in andere landen, bijvoorbeeld wanneer u een buitenlandse betaling doet of ontvangt.

 

Dienstverleners

 

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht in het belang van Network Installation Team bvba. Dienstverleners helpen ons onder meer door

 • Internettools en webapplicaties te ontwerpen en te onderhouden;
 • Marketingactiviteiten, evenementen of communicatie met klanten te verzorgen;
 • Rapporten en statistieken op te stellen, drukwerk te verzorgen en producten te ontwerpen;
 • Advertenties te plaatsen in apps, op websites en op sociale media.

 

Onderzoek en innovatie

 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten die u in staat stellen steeds een stap voorop te blijven, zowel privé als zakelijk. Hiervoor kunnen we persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden uitwisselen met partners zoals universiteiten en innovators. De partners met wie we samenwerken moeten aan dezelfde strikte eisen voldoen als medewerkers van Network Installation Team bvba. De persoonsgegevens worden indien van toepassing, in geaggregeerde vorm gedeeld en de onderzoeksresultaten zijn anoniem.

We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke opdracht.

 

Communicatie van persoonsgegevens naar het buitenland

 

Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in het buitenland delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen. Voor landen buiten de Europese Unie waarvan de lokale wetgeving en veiligheid als ontoereikend worden beschouwd, baseert Network Installation Team bvba zich onder meer op:

 • Het feit of het contract of transactie met u of een derde partij, in uw voordeel is;
 • Modelcontracten van de Europese Unie: deze bevatten standaardbepalingen die worden gebruikt in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat het doorgeven van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Op uw vraag, indien van toepassing, kunnen wij een kopie van deze clausules voorzien;
 • Transfert van gegevens noodzakelijk in het kader van het openbaar belang;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Privacy Shield: een overeenkomst ter bescherming van persoonsgegevens die worden doorgegeven naar de Verenigde Staten.

DERDE PARTIJ INFORMATIE

 

Binnen de context van het gebruik van onze diensten heeft Network Installation Team bvba informatie nodig omtrent uw leveranciers en mogelijks hun toeleveranciers, meer bepaald de contactgegevens en organisatorische informatie omtrent de organisatie, dit binnen de context om de leveranciers te kunnen informeren omtrent de verwerkingsovereenkomsten en overeenstemming van de maatregelen enerzijds en de niet-naleving en inbreukmeldingen anderzijds.

Wat Network Installation Team bvba betreft wordt door het gebruik van e-mail de bestemmeling en het subject doorgegeven aan de e-mailprovider zodat deze de e-mails kan afleveren aan de bestemmelingen ten einde de vermelde verwerkingsdoelen uit te kunnen voeren.

Deze informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers die enkel toegankelijk zijn aan een beperkt aantal personen op een “need-to-know” basis om hun toegewezen functie die bijdraagt tot de verwerkingen uit te oefenen, inclusief ondersteuning.

U kan uw persoonsgegevens opvragen bij Network Installation Team bvba door een e-mail te sturen naar Ivan De Vries met e-mail ivan.devries@nit-co.be. U kunt eveneens uw persoonsgegevens aanpassen en laten verwijderen (indien geen wettelijke basis dit verhindert) na valideren van uw identiteit.

In geen enkel geval verkoopt, deelt of verhuurt Network Installation Team bvba uw persoonsgegevens aan derde partijen, noch worden ze gebruikt voor andere doeleinden anders dan bepaald in dit beleid. We zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om wettelijke bepalingen uit te voeren, te factureren en samenvattingen voor onze eigen statistieken en voor het doel om u support als klant te geven.

As verwerkingsverantwoordelijke voor de diensten die u aanbiedt wordt u beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van AVG, Bedrijfsnaam (Mijn Bedrijf) handelt als verwerker om u te helpen met onze diensten. In deze hoedanigheid bent u verantwoordelijk voor deze verwerkingen, meer bepaald voor:

 • alle noodzakelijke meldingen doen bij de relevante toezichthoudende data protection authority;
 • in overeenstemming zijn met alle regelgevingen die van toepassing zijn, inclusief de informatiebeschermingswetten;
 • het verkrijgen van expliciete toestemming van de personen voor verwerkingen van persoonsgegevens waar toestemming de wettelijke basis is;
 • u ervan vergewissen dat u persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met onder andere de principes als doelbinding, data minimalisatie enz. en vermijden voor enig ander niet verenigbaar doel.

Indien een betrokkene die binnen uw context (bv. een leverancier) onze e-mails ontvangt vraagt om persoonsgegevens recht te zetten of te verwijderen, zullen we dit verzoek inwilligen na nauwkeurige verificatie met u en zullen u ook desgevallend hierover informeren.

 

Wat zijn uw rechten

 

Als Betrokkene hebt u recht op en dienen wij uw rechten uit te voeren. Volgende rechten zijn van toepassing voor U als Betrokkene:

Recht op informatie: U hebt te allen tijde recht op het verkrijgen van de informatie over welke persoonsgegevens van U worden verwerkt.

Recht op overdracht: indien persoonsgegevens worden verwacht binnen de basis van toestemming of uitvoering van een contract, hebt u recht op een kopie van deze informatie, voor zover dit technisch mogelijk is en de kosten voor deze binnen de perken en mogelijkheden liggen van Network Installation Team bvba.

Recht op rechtzetting: u hebt als betrokkene altijd het recht op uw gegevens aan te passen indien deze niet correct zijn. Dit is wel niet van toepassing op officiële of andere gereguleerde documenten die niet meer mogen veranderen.

Recht op onderbreking van de verwerking: indien uw gegevens niet correct zijn, hebt u het recht gedurende deze periode een onderbreking van de betrokken verwerking te vragen. Deze onderbreking kan opgegeven worden nadat uw informatie gecorrigeerd werd en u hiervan op de hoogte werd gesteld.

Recht op verzet: indien u een gegronde motivatie heeft waarom uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet mogen verwerkt worden, dan zal Network Installation Team bvba deze aanvraag in overweging nemen en afwegen tegenover de verwerking. U zal hierover sowieso zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

Recht op vergetelheid: indien de grond van de verwerking stoelt op toestemming en u deze intrekt, dan zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden, tenzij u dit anders specificeert. Let wel indien er een andere grond is voor verwerking die conflicteert met het recht op vergetelheid dan heeft deze andere grond voorrang voor het blijven verwerken van deze persoonsgegevens in scope van die andere verwerking.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te voeren, dient u zich aan te bieden bij de onthaalbalie van Network Installation Team bvba, op het adres Eksaardebaan 23A te 9160 Lokeren met uw nationaal identificatiebewijs als bewijs van identiteit. Dit om te voorkomen dat er iemand anders ten onrechte toegang kan krijgen tot uw informatie of gebruik maakt van uw rechten.

 

Verplichting en impact tot al dan niet geven van uw peroonsgegevens

 

Wij hebben bepaalde informatie over u nodig om als organisatie onze wettelijke, contractuele of andere verplichtingen na te komen. Zonder deze informatie kunnen wij mogelijks onze diensten en/of goederen niet naar behoren aanleveren.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

 

Binnen het raamwerk van de producten en diensten, hanteert Network Installation Team bvba een intern beleid dat hoge standaarden oplegt en hechten we veel belang betreffende de beveiliging en integriteit van de persoonsgegevens van haar kanten en aanverwanten. Deze maatregelen worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. Meer specifiek en conform de geldende wet- en regelgeving nemen we gepaste technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort) zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens gewaarborgd worden, evenals de manier waarop deze worden verwerkt. Bovendien zijn medewerkers van Network Installation Team bvba verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij -behalve in uitzonderingen- uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Dus in overeenstemming met de AVG, neemt Network Installation Team bvba alle relevante voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van de informatie en, meer bepaald, om de informatie te beschermen tegen accidenteel of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, corruptie, niet toegelaten versturing of toegang, alsook tegen elke andere vorm van onwettige verwerking of onthulling aan niet geautoriseerde personen.

Met dit doel voor ogen, implementeert Network Installation Team bvba industrie standaard en goede praktijken maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen van niet toegelaten onthulling. Door industrie state-of-art aanbevolen encryptie technologie en technieken, neemt Network Installation Team bvba de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Om bovendien alle ongeoorloofde toegang te voorkomen, om de juistheid en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen, heeft Network Installation Team bvba de juiste elektronische, fysieke en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de gegevens die via haar producten en diensten worden verzameld te beschermen en te behouden.

Desondanks is er geen absolute veiligheid tegen piraterij of hackers. Daarom verbindt Network Installation Team bvba zich ertoe om u in geval van inbreuk op de beveiliging met voor u grote gevolgen onverwijld op de hoogte te stellen en al het mogelijke in het werk te zetten om maatregelen te nemen om de inbraak te neutraliseren en de gevolgen te minimaliseren. Als u enig verlies lijdt door de exploitatie door een derde van een inbreuk op de beveiliging, verbindt Network Installation Team bvba zich ertoe om u alle benodigde hulp te bieden zodat u uw rechten kunt doen gelden. Als bovendien, door een uitzonderlijk geval, de directe schade is ontstaan door een fout of grove nalatigheid van Network Installation Team bvba kunt u compensatie vragen met een absoluut maximum van twee maal de waarde van een lopend jaarcontract of verrichtingen gedurende het laatste jaar.

U dient ermee rekening te houden dat elke gebruiken, klant of hacker die een inbreuk op de beveiliging ontdekt en misbruikt, zich schuldig maakt aan strafrechtelijke vervolging en dat Network Installation Team bvba alle maatregelen zal nemen, inclusief het indienen van een klacht en/of het instellen van een rechtszaak, om behoud van gegevens en de rechten van zijn gebruiker en van zichzelf en om de gevolgen te beperken.

De dienst maakt gebruik van authenticatie. Waar de wachtwoorden van accounts dienen mimimaal 7 karakter te bevatten en de entropie (uniciteit en lengte) of de complexiteit van het wachtwoord bepalen de levensduur van het wachtwoord. De tokens of andere authenticatiegegevens dienen zorgvuldig beheerd te worden door de gebruikers. Dit is nog een voorbeeld van de beveiliging door ontwerp en de state-of-art van de aangeboden dienst.

 

Wat kan u doen om uw gegevens te beschermen?

 

Wij doen al het mogelijke om uw gegevens te beschermen, maar zelf kunt u ook volgende maatregelen overwegen om uw gegevens te beveiligen:

 • Installeer antivirussoftware, anti-spywaresoftware en een firewall. Stel bij “uw voorkeuren” in dat u die bescherming vaak wilt updaten;
 • Laat uw apparatuur en toegangsmiddelen (zoals uw bankkaart) niet onbewaakt achter;
 • Meld het verlies van uw authenticatie middelen, betaalkaarten of andere onmiddellijk aan de verdeler van het verloren item of Card Stop;
 • Meld u af van applicaties wanneer u ze niet gebruikt;
 • Wanneer u een token, elektronische kaart of dergelijke niet gebruikt, verwijder deze dan, anders blijft deze in veel gevallen bruikbaar voor hackers;
 • Houd wachtwoorden strikt vertrouwelijk en gebruik sterke wachtwoorden; vermijd voor de hand liggende combinaties van letters en cijfers;
 • Om uw wachtwoorden te beheren kunt u gebruik maken van software om deze te beheren bvb. KeePass.
 • Wees voorzichtig met alles wat ongewoon is, zoals een nieuw internetadres, of ongebruikelijke verzoeken, zoals een vraag om klantengegevens door te sturen per e-mail.

Deze praktijken kunnen u ook in het dagelijkse leven helpen.

 

LOCATIE EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

 

De servers die de informatie opslaan en verwerken inclusief de databases bevinden zich volledig binnen de Europese Unie.

Network Installation Team bvba zal u onmiddellijk op de hoogte brengen, indien ze daartoe wettelijke toestemming hebben, in het geval van enige toepassing of bevel van een administratieve of juridische autoriteit betreffende uw persoonsgegevens.

 

Hoe lang verwerken we uw persoonsgegevens

 

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na die periode kijken we naar haalbare oplossingen zoals archivering of verwijdering.

Om te beslissen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, moeten we ook rekening houden met de bewaringsplicht die andere geldende wetten kunnen opleggen (bijvoorbeeld de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld). We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval zullen dergelijke persoonsgegevens niet actief gebruikt worden. Er is bijgevolg geen algemene bewaartermijn – hij varieert naargelang de omstandigheden. Bijvoorbeeld, uw gegevens kunnen tot tien jaar nadat uw bankrekening werd gesloten of in het geval van financiële gegevens zoals kredieten, zelfs dertig jaar lang worden bewaard. Andere gegevens, zoals de opnames van bewakingscamera’s of telefoongesprekken, worden zoals wettelijk voorgeschreven minder lang bewaard.

 

Hoe kunt u ons contacteren?

 

Als u vragen hebt, meer wilt weten over het privacy beleid van Bedrijfsnaam (Mijn Bedrijf) en hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ons bij voorkeur contacteren via onze gebruikelijke kanalen:

 • Via de website met de vermelding dat uw verzoek over “privacy” gaat;

Neem contact op met uw Network Installation Team bvba kantoor, met uw relatiebeheerder of servicedesk;

 • Bel ons op +32 497.58.40.65;
 • Stuur ons een e-mail met referentie “privacy” naar devries@nit-co.be.

Indien u niet akkoord gaat of bij klachten in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u uw verzoek met de referentie “privacy” sturen via:

 • Brief: Network Installation Team bvba, tav Beheer Klachten, Eksaardebaan 23A te 9160 Lokeren in België;
 • E-mail: met referentie “Klacht privacy” naar devries@nit-co.be.

Indien uw dossier niet naar behoren werd afgehandeld of als u meer informatie wilt ontvangen over deze Privacyverklaring, dan kan u een schriftelijk verzoek indienen bij de Bedrijfsnaam-verantwoordelijke voor gegevensbescherming via:

 • Brief: Network Installation Team bvba, tav Beheer Klachten, Eksaardebaan 23A te 9160 Lokeren in België;
 • E-mail: met referentie “Klacht privacy” naar devries@nit-co.be.

Wanneer u ons contacteert hebben we de verplichting u correct te identificeren. Zo kunnen we u vragen naar een Bedrijfsnaam (Mijn Bedrijf) kantoor te gaan waar u zich correct kan identificeren. We kunnen je ook vragen een geldige identiteitskaart of paspoort voor te leggen.

Een lijst met contactgegevens van de verantwoordelijke diensten binnen Network Installation Team bvba en van de autoriteiten die belast zijn met de bescherming van gegevens in de landen waar Network Installation Team bvba actief is beschikbaar via op +32 497.58.40.65.

 

Vragen betreffende dit beleid

 

Indien u van mening bent dat er onrechtmatigheden optreden of u hebt vragen omtrent uw persoonsgegevens en de manier waarop Network Installation Team bvba uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u altijd contact opnemen op volgende manieren:

Dit is de privacyverklaring van Network Installation Team bvba die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke (data controller).

Deze privacyverklaring kan worden aangepast bij een wijziging aan de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie dateert van DATUM. De meest recente versie is beschikbaar op PRIVACYPOLICYLOCATION_WEBSITE.

 

VERANDERINGEN VAN DE PRIVACY POLICY

 

Network Installation Team bvba behoudt zich het recht deze privacyverklaring te allen tijde up te daten, meer specifiek om gevolg te geven aan veranderingen in wetgeving of verordeningen die in voege zijn. Wijzigingen zullen aangekondigd worden via de aangeboden dienst, onze website of per e-mail, voor zover dit mogelijk is, ten laatste 30 dagen voor de wijzigingen in voege treden. We raden u aan om deze regels af en toe te lezen om adequaat geïnformeerd te blijven omtrent de procedure en regels die betrekking hebben tot uw persoonsgegevens.

 

CONTACTEER ONS

 

Bezoek onze website of mail naar ivan.devries@nit-co.be of per post naar: Network Installation Team bvba, Eksaardebaan 23A te 9160 Lokeren in België.